KVKK ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME METNİ


Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz;

LİMON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (LİMONCLOUD) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği önceliğimiz olup, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap "Veri Sorumlusu" İstanbul Ticaret Siciline 704000-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0609104202400001 Mersis numaralı, Kağıthane OfisPark Bağlar Caddesi No:14 C Blok Kat:4 Kağıthane 34406 Kağıthane/İstanbuladresinde LİMON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak faaliyet göstermektedir.

2-Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizdeki kişisel bilgileriniz; internet sitemizi ziyaretiniz ve alışverişleriniz, internet sitesi üyeliğiniz, destek talepleriniz, e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız gibi doğrudan sizden toplanmaktadır. LİMONCLOUD'dan mal veya hizmet satın almanız ya da LİMONCLOUD ile başka bir şekilde ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz halinde; kimlik verileriniz (Ad, Soyad, TC kimlik numarası) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri), satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, ödemeye ilişkin finansal veriler (kredi kartı bilgileri, banka bilgileri), talep ve şikayetinizi iletmek üzere şirketimizi aramanız halinde LİMONCLOUD tarafından elektronik ortamda doğrudan sizden toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde, alım satım sözleşmesinin veya üyelik sözleşmesinin kurulması/ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve haklarınıza zarar vermemek kaydıyla, zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir.

Satın aldığınız hizmete ait aylık ödemelerin kredi kartınızdan otomatik olarak çekilebilmesi için bu bilgileriniz onayınız doğrultusunda sözleşme süresince işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz LİMONCLOUD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak, vermiş olduğunuz kişisel bilgiler ışığında ve elektronik iletişim izninize dayalı olarak kişiselleştirilmiş pazarlama yapmak amacıyla kişisel verilerinizi işlemekte, Kanun'dan doğan yükümlülüklerimiz ve işleme amacı ortadan kalktığında kişisel verilerinizi imha etmekteyiz. Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz.

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Satış Sonrası Destek ve Bakım Hizmetleri, Üretim ve Operasyon Süreçleri, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mevzuata Uygun Faaliyetlerin Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

3- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza

Önceden onayınız ve rızanız yoksa; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine dahil olmayan kişisel verileriniz için, yasal zorunluluk gereği onayınızı ve tarafınıza elektronik ticari ileti göndermek için izninizi talep edeceğiz. İnternet sitemizde özellikle üyelik alanında dikkatinize sunulan bu aydınlatma metnini bulduysanız ve kişisel veri girişinin uygun hale getirildiği alanlarda sadece bu metinde açıklandığı şekilde açık rıza gerektiren kişisel verileriniz için ilgili alandaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ticari elektronik iletişim izinlerinizi de yine aynı yöntemle ve başka bir izin kutusu alanı ile verebileceksiniz. Vermiş olduğunuz izni/onayı dilediğiniz zaman geri alabilir veya iptal edebilirsiniz.

4- Verilerin Paylaşılması ve Aktarılması

LİMONCLOUD, faaliyet alanı gereği müşterilerine verdiği hizmetlerde müşterilerine daha çok ürün sağlayan firmaya aracılık etmektedir. Yurtdışında yerleşik şirketlerden hizmet aldığı duruma bağlı olarak ilgili kişileri, aldıkları hizmetin yurtdışı merkezli olması sebebiyle kişisel verilerinin yurtdışındaki şirketler tarafından işlenebileceği konusunda bilgilendirir. LİMONCLOUD, sadece hizmeti satın alan kişinin bilgilerini işlemekte, ancak alınan hizmetin herhangi bir web hosting, bulut bilişim hizmetleri, fiziksel/sanal sunucu, e-posta hizmetleri olması durumunda, tamamen ilgili kişinin kendi şifreleri ile kullandığı bu alana doğrudan ilgili kişi tarafından aktarılan kişisel verilere erişememekte ve bu verileri işlememektedir. Bu kapsamda müşterinin doğrudan talep ettiği hizmet sağlayıcının yurt dışında olması halinde LİMONCLOUD sadece tarafları bir araya getirerek ürün/hizmetin satışına aracılık eder ve hizmetin bedelini müşteriye fatura eder. Bu sürece bağlı olarak ve kanunen de zorunlu olduğu üzere kişisel verilerinizin (sadece kimlik ve iletişim) yurtdışına aktarımı için açık rızanız talep edilmektedir.

Kişisel verilerinizi Kanun'un belirlediği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmamaktayız. Mevzuatta öngörülen güvenlik ve gizlilik ilkelerine uygun olarak yeterli ve etkin önlemlerin alınması kaydıyla, kişisel verilerinizi; yasal zorunluluklar nedeniyle bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz nedeniyle anlaşmalı olduğumuz ve sizlere ürün ve hizmet sunmak üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşabiliriz.

5- Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişiler olarak, Kanun kapsamındaki haklarınıza dayanarak kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; KVK Kurumu tarafından ilan edilen Veri Sahibine Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak aynı web adresinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doldurarak veya daha önce posta adresimize veya şirketimize benzer içerikte başka bir belge ile yazılı olarak bildirdiğiniz, sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğinizi info@limoncloud.com e-posta adresine teyit edilebilir bir şekilde göndermeniz gerekmektedir.LİMONCLOUD'a kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile imzalanmış olarak iletmeniz durumunda LİMONCLOUD talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, LİMONCLOUD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda siz de Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bildirim yapılmasını isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Saygılarımla.

Limon Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (Data Officer)

Adres: Kağıthane OfisPark Bağlar Caddesi No:14 C Blok Kat:4 Kağıthane 34406 Kağıthane/İstanbul Mersis : 0609104202400001

Telefon: 0850 360 5080